امروز: شنبه ۳۰-دی-۱۳۹۶ / السبت 04-جماد أول-1439 / Saturday 2018-January-20

مناسبت روز
پیام سایت :

پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۲ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۶۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۸۲

پایان نامه حاضر در ۱۸۲صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) …………………………………………………………………………….. ۲

۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام …………………………………………………………………………………….. ۴

۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) …………………………………………… ۸

۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ……………………………………………………………………… ۱۱

۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ………………………………………………… ۱۳

مبحث دوم: مبانی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱ـ مبانی ارزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ مبانی قانونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی …………………………………………………………… ۲۶

فصل دوم: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ……………………………….. ۳۱

۱ـ پیشینه قراردادی ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲ـ پیشینه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران ………………………………………. ۴۱

۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………….. ۴۱

۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………. ۵۰

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ……………………………………………………………… ۶۱
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی …………………………………………………………………….. ۶۱

۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ……………………………………………………………………………….. ۶۱

۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …………………….. ۶۵

۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی …………………………………………………………………. ۷۵

عنوان                                                                                                                         صفحه

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ……………………………………………………….. ۸۱

۱ـ حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲ـ ورود و صدور ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳ـ خرید و فروش …………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………… ۹۷
مبحث اول: سازمان‌های حامی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ………………………………………………………………………… ۹۸

۲ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳ـ مرکز آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ……………………………………………………….. ۱۰۷

۱ـ ثبت آثار غیر منقول …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۲ـ ثبت آثار منقول ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی …………………………………………….. ۱۱۷

۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی…………………………………………………………………………….. ۱۲۰

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ یونسکو) ۱۲۳

۱ـ موضوع و دامنه شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۲ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۱ـ موضوع و دامنه شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۲ـ مقررات شکلی و اجرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

عنوان                                                                                                                        صفحه

۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) …………………… ۱۴۲

۱ـ موضوع و دامنه شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۳ـ مقررات شکلی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) …………………………………………………………………. ۱۵۲

۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۲ـ عضویت در ایکوم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

۳ـ ارکان ایکوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)………….. ۱۶۳

۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۲ـ عضویت در ایکروم …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳ـ ارکان ایکروم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ……………………… ۱۶۸

۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸

۲ـ عضویت در ایکوموس ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۳ـ ارکان ایکوموس ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

کتابنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس