امروز: شنبه ۲۵-آذر-۱۳۹۶ / السبت 28-ربيع أول-1439 / Saturday 2017-December-16

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله در مورد هفت خوان

مقاله در مورد هفت خوان

 

در شاهنامهٔ فردوسی هفت مرحلهٔ دشواری بودند که رستم برای رسیدن به کیکاووس که اسیر بود مجبور به طی آنها شد.
داستان
کیکاووس در دژی کوهستانی اسیر است. رستم به نجاتش می‌رود و در راه از هفت بلاجان سالم به درمی‌برد
خوان اول: نبرد رخش با شیر بیشهرستم روز و شب می‌رفت وراه دو روزه را در یک روز می‌پیمود تا به دشتی رسید پر از «گور» بود و محل فرمانروایی شیری قدرتمند، رستم کمند انداخت، گوری گرفت،آتشی افروخت و شکار را بریان ساخت و خورد. «رخش» را یله کردو خود شمشیر زیر سر نهاد و بخفت. پاسی ازشب گذشته، شیر بیامد و «یلی» خفته و اسبی آشفته بدید. نخست قصد کشتن اسب کرد رخش چنان بر سر شیر کوفت که نقش زمین گردید .رستم از خواب برخاست،شیری مرده دید ورخش را مورد نوازش قرار داد و بدو گفت: «اگر تو هلاک می شدی من با این شمشیر و سنان و گرز گران چگونه باید تا مازندران را می پیمودم. از این پس قبل از هرکاری مرا بیدار کن.» {فرمان برداری رخش} رستم پهلوان، این بگفت و زمانى دراز بخوابید. چون خورشید سر از کوه برآورد، تهمتن از خواب خوش بیدار گشت و تن رخش را بسترد و زین بر آن نهاد و یزدان نیکى دهش را یاد کرد و آنان به ادامه راه پرداختند.


خوان دوم: بیابان بی آب
رستم در این خوان به همراه رخش در بیابان بی آب و بسیار گرم گرفتار ‌شد.
بیابان بی آب و گرمای سخت کزو مرغ گشتی به تن لخت لخت
چنان گرم گشتی هامون و دشت تو گفتی که آتش بر او برگذشت
رستم تاب و توان خود را از دست داد و از پروردگار یاری ‌طلبید تا در نهایت یک گوسفند ماده (میش) را در مقابل خویش دید و با خود اندیشید که میش بایستی آبشخوری داشته باشد. از اینرو با تکیه بر شمشیر قد راست کرد و افتان و خیزان در پی میش به راه ‌افتاد و به آبشخور ‌رسید و خود را سیراب نمود.
خوان سوم: جنگ با اژدها
رستم پس از رهایی از بیابان بی آب به خواب ‌رفت که در نیمه‌های شب اژدهای پیل پیکری که در آن نزدیکی می‌زیست به رخش حمله ور شد.
زدشت اندر آمد یکی اژدها کزو پیل گفتی نیابد رها
رخش به رستم پناه برد و با کوبیدن سُم سعی نمود او را از خواب بیدار کند اما پیش از بیدار شدن رستم از خواب، اژدها خود را پنهان نمود. رستم از خواب برخواست و به رخش غرّید که چرا بی‌دلیل وی را از خواب بیدار نموده‌است. این اتفاق یک بار دیگر تکرار ‌شد و رستم عصبانی‌تر از پیش رخش را تهدید نمود که اگر بار دیگر وی را بی دلیل بیدار کند سر وی را از تن جدا خواهد کرد. اژدها برای بار سوم به رخش حمله ‌کرد و رخش با تردید رستم را بیدار نمود و او این بار اژدها را پیش از آنکه پنهان شود رؤیت ‌کرد و با وی گلاویز شد. رستم در نهایت با کمک رخش که پوست اژدها را به دندان گرفته بود، سر از تن اژدها جدا کرد.
خوان چهارم: زن جادو
رستم در راه در کنار چشمه‌ای به سفره پر زرق و برق و نعمتی بر‌خورد و از رخش پیاده شده و به نواختن سازی که در کنار سفره بود پرداخت. وی در حین آواز خواندن و نواختن، زبان به شکایت به سوی پروردگار ‌گشود که چرا از شادی و خوشی روزگار نصیبی ندارد.
می و جام و بو یا گل و مرغزار نکرده‌است بخشش مرا روزگار
زن جادوگری که با لشگری از دیوان در آن نزدیکی می‌زیست این ‌شنید و خود را به صورت زنی زیبا به رستم نمایان کرد و لشگر دیوان را از چشم رستم به جادو پنهان نمود. رستم در میان گفتگوی خود با زن به ستایش یزدان پرداخت. جادوگر چون نام پروردگار را بشنید چهره‌اش سیاه شد.
چو آواز داد از خداوند مهر دگرگونه گشت جادو به چهر
رستم به ماهیت زن پی برد و کمند انداخته او را اسیر کرد و با یک ضربه شمشیر او را دو نیم ساخت.
خوان پنجم: جنگ با اولاد مرزبان
در این خوان رستم در مسیر راه خود، در کنار رودی به خواب رفت و رخش در چمنزاری به چرا مشغول شد. دشت‌بان آن ناحیه که از چرای رخش به خشم آمده بود به رستم حمله برده و در خواب ضربه‌ای به وی وارد کرد.
چو در سبزه دید اسب را دشت‌بان گشاده زبان شد، دمان، آن زمان
سوی رخش و رستم بنهاده روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی
رستم از خواب برخواست و گوشهای دشت بان را کنده و کف دست او نهاد. دشت‌بان به پهلوان آن نواحی که “اولاد” نام داشت و سپاهیانش شکایت برد. اولاد و سپاهیانش به جنگ رستم رفتند. رستم به سپاه حمله برده و پس از تار و مار کردن آنان اولاد را اسیر کرد و به او گفت که اگر محل دیو سپید را به وی نشان دهد او را شاه مازندران خواهد کرد و در غیر این صورت او را خواهد کشت. اولاد نیز پیشاپیش رستم و رخش به راه افتاد تا محل دیو سپید را به آنان نشان دهد.
خوان ششم: جنگ با ارژنگ دیو
پس از آنکه رستم و اولاد به کوه اسپروز یعنی محلی که در آن دیو سپید، کاووس را در بند کرده بود، ‌رسیدند دریافتند که یکی از سرداران دیو سپید به نام ارژنگ دیو مامور نگهبانی از آن است. رستم شب را خوابید و صبح روز بعد اولاد را با طناب به درختی بست و به جنگ ارژنگ دیو رفت. وی با حمله‌ای سریع سر ارژنگ دیو را از تن جدا ساخت و در نتیجه سپاهیان ارژنگ دیو نیز از ترس پراکنده شدند.
چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب بیامد به کردار آذرگشسب
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر
پر از خون سر دیو کنده ز تن بینداخت زان سو که بد انجمن
سپس رستم و اولاد به سمت شهری که محل نگهداری کاووس و سپاهیانش بود به راه افتادند و آنان را از بند رها ساختند. کاووس رستم را در مورد محل دیو سپید راهنمایی کرد و رستم و اولاد به سمت غار محل زندگی دیو سپید به راه افتادند.
خوان هفتم: جنگ با دیو سفید
در خوان آخر، رستم و اولاد به هفت کوه که غار محل زندگی دیو سفید در آن قرار داشت رسیدند. شب را در آنجا سپری کردند. صبح روز بعد رستم پس از بستن دست و پای اولاد، به دیوان نگهبان غار حمله ور ‌شد و آنان را از بین ‌برد. وی سپس وارد غار تاریک شد. در غار با دیو سپید مواجه شد که همانند کوهی به خواب رفته بود.
به رنگ شبه روی و چون شیر موی جهان پر ز پهنا و باﻻی اوی
به غار اندرون دید رفته به خواب به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب
دیو سفید با سنگ آسیاب و کلاه خود و زره آهنی به جنگ رستم رفت. رستم یک پا و یک ران وی را از بدن جدا ساخت. دیو با همان حال با رستم گلاویز شد و نبردی طولانی میان آندو درگرفت که گاه رستم و گاه دیو در آن برتری می‌یافتند. در پایان، رستم با خنجر خود دل دیو را پاره کرده و جگر او را در آورد.
زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کز تن وی برون کرد جان
فرو برد خنجر دلش بر درید جگرش او تن تیره بیرون کشید
همه غار یکسر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود
سایر دیوان با دیدن این صحنه فرار کردند. با چکاندن خون دیو در چشمان کاووس و سپاهیان ایران، همگی آنان بینایی خود را باز یافتند و به جشن و پایکوبی مشغول شدند.

زندگی افسانه ای رستم

رستم از هنگام کودکی تا وقت مرگ قهرمان است ، در گهواره و در پای گور

میجنگد و نژاد او نیز همچون خود اوست . وی هرکول مشرق زمین است همان

نیروی کمر شکن هرکول را گرز موحش او دارد. ستمگران و غولان را سرکوب

می کند. در گرماگرم کوشش های خود از نوعی آرامش روحی برخوردار است که

از نیروی محبت بدست می اید، محبتی که نشان از وجود قلبی می دهد و آرامشی

که از تلطیف زور و قدرت حکایت می کند . عظمت رستم همان قدر که زاده

شهامت اوست ، مربوط به بی نظری و دوری او از اغراض خصوصی است و از

این راه است که وی تمام ان کسانی را که نجات می دهد به زیر سلطه معنوی خود

در می اورد . او یکی از مردانی است که هم قهرمانند و هم شرافتمند ند و نبوغ و

دلاوری خود را در اختیار امپراتورهایی می گذارند که به حال تجزیه یا هرج

ومرج افتاده اند ، ایشان تا دم مرگ نسبت به پادشاه یا وطن خود جان نثاری می

کنند و با دستی نیرومند اجزای پراکنده ی یک سلطنت یا یک جمهوری را به هم

باز می پیوندند و ملیت از دست رفته را از نو می سازند و از ان پس بر اثر یک

حق شناسی طبیعی مفهوم ملیت با نام ایشان در می امیزد و یکی می شود ، ایشان

شاه نیستند زیرا شرافتمندی انان را از غصب مقام پادشاهی باز می دارد ولی به

حقیقت برتر از شاهانند ، زیرا پادشاهان تنها در دورانی محدود پادشاهی می کنند

ولی این قهرمانانف فرمانروایان دوران نامحدود آینده اند ، چنان که امروز رستم و

ایران یک نام واحد هستند .
مقدمه شاهنامه ابو منصوری

یکی از قدیمی ترین نمونه های نثر پارسی که در سال ۳۴۶هجری قمری به فرمان

ابو منصور عبد الرزاق که از طرف سامانیان سپهسالار کل خراسان بوده است –

به قلم ابو منصور المعمری نوشته شده است . شاهنامه ی منثور مزبور که علی

الظاهر مایه شاهنامه ی منظوم فردوسی قرار گرفته از میان رفته است . فقط

مقدمه ی ان به جا مانده است . مقدمه شاهنامه از جمله نثرهایی است که از عربی

ترجمه شده است و در اصل به پارسی دری تحریر یافته ، از این رو دارای

خصایص زیر می باشد ، فارس یان بر تازی غلبه دارد و بیش از صدی یک تا دو

لغت تازی “سوای نامها ” در ان نیست و مابقی فارسی خالص است و نیز طوری

هم نیست که معلوم شود محر رقصدی خاص در این شیوه داشته است و لغات

فارسی ان همه از لغات روان و ساده ی دری است . از ان قبیل لغاتی است که

فردوسی نیز در شاهنامه آورده است خصوصیت دیگر مقدمه خالی بودن از

موازنه و مترادفات و سجع و دیگر صنایع است که در ان روزگار رسم نبوده است

. و اینک نمونه ای از نثر این کتاب .

و هم گویند که پس از مرگ کیومرث صد و هفتاد و اندی سال پاد شاهی نبود

وجهانیان یله بودند ، گوسپندان بی شبان در شبانگاهی، تا هوشنگ پیشداد بیامد و

چهار بار پادشاهی از ایران بشد و ندانند که چند گذشت از روزگار و جهودان همی

گویند از تورات موسی (ع) که از گاه آدم تا انروز که محمد عربی (ص) از مکه

برفت چهار هزار سال بود و ترسایان از انجیل عیسی (ع) همی گویند هزار و

پانصد و نود وسه سال بود و بعضی آدم را کیومرث خواندند این است

شمارروزگار گذشته که یاد کردیم از روزگار ایشان و ایزد تعالی بداند که چون بود

، و آغاز پدید امدن مردم از کیومرث بود و ایشان که او را آدم گویند که نخست

پادشاهی بنشست ، هوشنگ او را پیشداد که پیشتر کسی که آیین داد در میان

مردمان پدید اورد او بود و دیگر گروه کیان بودند و سوم گروه دیگر اشکانیان

بودند و چهارم گروه ساسانیان و اندر میانگاه پیکارها و داوریها رفت . از آشوب

کردن با یکدیگر و تاختنها و پیشی کردن و برتری جستن کز پادشاهی ایشان

کشور بسیا ر تهی مانده ی و بیگانگان اندر آمدندی و بگرفتندی این پادشاهی ؛

چنانک به گاه جمشید بود و به گاه نوذر و به گاه اسکندر و مانند این .

مقاله در مورد هفت خوان

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس