امروز: شنبه ۳۰-دی-۱۳۹۶ / السبت 04-جماد أول-1439 / Saturday 2018-January-20

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله حجاب مصونیت است نه محدودیت

مقاله حجاب مصونیت است نه محدودیت
مقدمه
حجاب در لغت به معنای : حایل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است ۰ الحجاب مفرد کلمه حجب به معنای : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چیزی که چیز دیگر را بپوشاند یا هر مانع وحایل وفاصله میان دو یا چند چیز ۰ (۱)
حال که به معنای لغوی حجاب پی بردیم ، معلوم می شود که حجاب مصونیت واطمینان بخش است نه محــدودیت آور! چرا که گوهر وجودی انسان ارزشمندترین و گرانمایه ترین چیزی است که ازجانب خداوند باریتعالی ، آن مهربانترین مهربانـــان به ودیعه گذارده شده است ۰ وهر چیز ارزشمند نیازمند مراقبت ، محافظت ، نگهبانی وممانعت از مفقود شـدن ودسـت درازی و سرقت است و گوهر ارزشمند وجود آدمی به مراتب اولی نیازمند چنیین مراقبتی است ۰ حجاب صدفی است که از این گوهــر گرانمایه محافظت می نماید ، پس با چنین تعبیری نیز حجاب ، ارزش آفرین است وپاسبان ارزش نه محدودیت و از بین برنده ارزش وکم کننده ی بهای ذی قیمت آدمی !
اگر فرض کنیم که انسانی کالای بسیار ارزشمند مانند

: ماشین گران قیمت یا شمش طلا ویا میلیونها تومان پول دارد ، تحقیقاً برای نگهداری ومحافظـت آن از چشم ودسـت متجاوزین در اندیشه ی چاره ای می افتد ۰ بطور مثال : برای محافظت ماشینش ، قفل الکترونیکی و زنجیر و… وبرای نگهداری از شمش طلا وپول از سیستم بانکی استفاده می کند ، چراکه از حفظ وصیانت اموال خود مطمئن گردد ۰ آیا چنین عملی محدود کردن ویا محروم کردن از دارایی است ؟ آیاگوهر وجودی انســـان بعنوان ارزشمند ترین وکامل ترین موجودات نیازمند چنین مرا قبتی نیست ؟ تقوای الهی به همین منظـور در قرآن وروایات بطور متواتربیان شده است وتذکرات فراوانی در نگهداری چشم ودست از خیانت به مال وناموس افراد شده است ۰ « اللهمّ احفظ عیوننا من الحرام والخیانه » خدایا چشمان مارا از نگاه به حرام وخیانت محفوظ بدار !
بعضی افراد بد حجابی ویا بی حجابی را آزادی دانسته وآن را لازمه ی پیشرفت وترقّی می دانند وحجاب رامانع این پیشرفت!
در حالیکه غربیها برای مبارزه با اسلام اصیل وپویا چنین الغائاتی را ایجاد می کنند تا ارزشها وکرامات والای آدمی را از بین برده وانسان را موجودی صرفا مادی قلمداد نمایند . همانگونه که نقل شد : امروزه اشیاء ومواد قیمتی نیز برای جلوگیری از سرقت وخیانت در بهترین ومطمئن ترین شکل نگهدلری می شوند ، اما با عناوین مختلف همچون : حقوق بشر، آزادی و… به دنبال از بین بردن کرامت های انسانی هستند ۰ البته هر جایی که آزادی ، امنیت سیاسی واجتماعی و… آنان را به خطر اندازد با آن به بدتــرین شکل وشدیدتــرین راه مقابله می کنند . بعنوان مثال : در فرانسه که مهد آزادی وتمدن است ، وقتی دختر مسلمان فرانسوی می خواهـــــد آزادانه بر مبنای تعالیم دینی خود روسری بر سر کرده ودر محافل آموزشی واجتماعی حضور پیدا کند ، مواجه با برخورد می شود تاجایی که دولت ومجلس آن نیز برای مقابله با آن فعال می شوند !!!
در ترکیه وقتی خانم مریم کاواکچی بعنوان نماینده انتخاب شده ومیخواهد با پوشش اسـلامی وارد مجـــلس بشود از ورود او ممانعت می شود وآن رامخالف با روح آزادی می دانند ، اما در کشور جمهوری اسلامی که مهد تمدن اسلامی ودینی است آن هم پویاترین ادیان الهی ! وقتی می خواهندبا بدحجابی وبی حجابی یا به تعبیر ارزشمند مقــام معظم رهبری شبیــهه خــــون فرهنـــگی مقابله کنند ! دشمنان بشریت وقدرتهای جنایتکار وایادی مزدور داخلی آنان با بوق های تبلیغاتی خود چنان وانمود
می کنند که در ایران آزادی نیست ! حقوق بشر پایمال می شودو…
حکیمی چه زیبا گفته است : اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدن ترند .!!!
انسان از آنجایی که مخلوق برتر خداوند است ودروجود او روح ونفخه الهی دمیده شده است ووجه تمایز او با سایر موجودات ـ بخصوص حیوانات ـ در عقل وقدرت تفکراست وبه تبع آن خلیفه اللهی اوست دارای مسئولیت ومأ موریتی است وآن رسیــدن به خداوند وملکوتی شدن است ، چرا که آدمی همچون حیوانات صرفا برای ارضای غریزیات خلق نشده اســـت ودارای دو بعــد انسانی ،ملکوتی وحیوانی است ۰ گرایش بیش از حد به هر سو در حقیقت کمرنگ کردن ویاحتی بیرنگ کردن طرف دیگر است ۰ بعد معنوی انسان در عبادت وتقوای الهی خلاصه می شود که از کرامات انسانی سرچشمه می گیرد۰ « وماخلقت الجنّ والانس الاّ لیعبدون » ( سوره الذاریات آیه ۵۶ )
وبه قول شاعر که می فرماید :
خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت حیـــــــــــوان خبـــــــر ندارند ز مکان آدمیــــت
ویا لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی در جای دیگر می فرماید:
من ملک بودم وفردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خـــــراب آبادم (۲)
وسعدی شیرین سخن هم چنین سروده است :
خفتگان را خبر از زمزمه ی مرغ سحر حیوان را خبر از عالم انسانی نیست (۳)
امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب (ع) می فرمایند :
« رحم الله امراء من عرف نفسه وعلم من این وفی این والی این » – خداوند رحمت کند کسی را که خود را شناخت ودانست در کجاست ودر کجاست وبسوی کجاست ۰
چه زیبا سعدی این فرمایش علی (ع) را به تصویر کشیده است :
از کـجا آمـده ام ، آمدنم بهــر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنـــــم (۴)
من به خود نامده ام تاکه زخود باز روم آنکــــه آورد مــــرا ، باز برد در وطنم
شعر زیررا نیز در همین رابطه سروده ام که امید وارم مورد رضای حضرت احدیت قرار گیرد :
گنج هــا بازحمت بسیار می گردد عیـــان گــرد هـر گنجینه مـاری خفته ، بهرش پاسبان
بهر مخفی بودن از چشم بد اندیش حریص جنس باارزش درون سینه ی خاک است نهان
آدم بــاارزش از چشــمان افــــراد مریض حفظ گردد با حجاب وپوشش کامل ، جوان !
چشـــــم بیـمار هــوس بازان نامرد ودغل می رود دنبــال افــرادی به سبک آنچنان!!!
گـوهـر جان تو ای انسـان وارستـــه چنین می شــود از چشــم دزدان معارض در امـان
گر که باشد جلفی وبی بند وباری افتخــار این تمــدن را ز حیــوانات آوردی نشــــان
خواهر من ، باحجابت تیر چشم دون باش ! قطـــره آبی در صدف گردد چنین در گــران
حال با این مقدمه می پردازیم به عوامل ایجاد کننده بدحجابی که زمینه ساز بی حجابی خواهد شد :
الف : عوامل بیرونی :
عوامل بیرونی ترویج بدحجابی وبی حجابی در جامعه اسلامی ایران عبارتند از :
۱- بیم دشمنان انقلاب اسلامی از اصولگرایی ورشد روز افزون معنویت در مقابل ماتریالیسم غربی ودر نتیجه مقابله با پیشرفت چنین آموزه ای در ایران وجلوگیری از ورود وصدور آن به دیگر کشورها وبه خطر افتادن منافع آنان !
۲- تبلیغات گسترده فرهنگی ( تهاجم فرهنگی ) دشمنان علی الخصوص آمریکای جنایتکار واسرائیل و… از طریق ماهواره ، اینترنت و… به منظور جلوگیری از ترویج اسلامگرایی در جهان خصوصا کشورهای غرب !
۳- بی هویت کردن نسلهای آینده جمهوری اسلامی وبی تفاوت کردن نسل فعلی وتخریب آموزه های نسل اول ودوم انقلاب اسلامی!
۴- فشارهای سیاسی بر نظام بین الملل وسازمانهای وابسته به آن در برخورد با جمهوری اسلامی ایران ازقبیل : سازمــــان حقوق بشر ، کنوانسیون برابری حقوق زن ومرد ، یونسکو و… با توجیهات کاذبانه ی : عدم وجودآزادی ، وجود زندانیــان سیاسی ، پایمال کردن حقوق زنان و… !
۵- ارئه ی مُدهای غربی که منطبق بانوع حکومت ماتریالیستی آنهاست به عنوان الگو وسنبل پیشرفت وپرستیزومقابله با الگوهای برتراسلامی وایرانی !
۶- ایجادجو ناخرسندی عمومی ازحکومت جمهوری اسلامی وبزرگ نمایی مشکلات احتمالی با تبلیغات گسترده وایجاد جو بد بینی نسبت به نهادهای نظارت وهدایت کننده مانند : سپاه وبسیج وقوه ی قضائیه و… !

ب :عوامل درونی:
۱-بی تفاوتی حکومت ومردم نسبت به شیوع منکر وکم توجهی ویا بی توجهی نسبت به انجام فریضه امر به معروف ونهی از منکر !
۲-تبدیل شدن ناهنجاریها به هنجارها به دلیل بی توجهی ویا کم توجهی مردم وحکومت به ناهنجاریها !
۳-برخورد سیاسی وجناحی وحتی احساسی با مقوله ی فرهنگ وترویج بعضی ناهنجاریهابرای جلب افکاروآرای عمومی به منظور غلبه بر رقیب وسلطه بر اریکه ی قدرت !
۴-تولید الگوها ومحصولات فرهنگی والبسه های غیر متعارف با مد های غربی وعرضه ارزان قیمت آن به بازار خرید!
۵-برخوردهای غیراصولی وغیر کارشناسانه با پدیده ی بدحجابی در بین جوانان ومردم وجَری کردن آنان در برخوردها!
۶-منفی نگری به پدیده ارزشمندحجاب وعدم توجه به نقاط مثبت حجاب وتبلیغ آن از طریق رسانه های گروهی بخصوص صداوسیما ، تئاتروسینما و… !
۷-عدم ارائه ی الگوی مناسب ودرخور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی !
۸- بی تفاوتی وبی توجهی دستگاههای فرهنگی جامعه دربرخوردبا پدیده ی حجاب در مواجهه با مردم بخصوص جوانان از قبیل : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی – وزارت آوزش وتحقیقات وفن آوری – وزارت آموزش وپرورش – صدا وسیما –
سازمان تبلیغات اسلامی . مؤسسات آموزشی وفرهنگی !
۹-خصوصی سازی مراکز ومؤسسـات فرهنگی وارائـه ی محصـــولات آن بدون توجه به نظارت کامل به کیفیت ونحوه ی فعالیت آنان از قبیل: کلوپ های فرهنگی ، مؤسـسات آموزشی وفرهنگی غیــر انتفاعی ( مدارس ودانشکاه و… ) که
مع الأسف به دنبال سودبیشتر وتوسعه ی فراتر به هر شکل ممکن !!!
۱۰- فاصله گرفتن جوانان ازآموزه های دینی وفرهنگ غنی اسلام به دلیل تبلیغ غلط آن وعدم توجه به خواستهای منطقی آنان
۱۱- رفاه زدگی مسئولین حکومت وجامعه وگاهی رفتارهای عملی وغلط فرزندان وبستگان مسئولین در جامعه !
۱۲- برخورد غیر اصولی وغیر منطقی با پدیده های تکنولوژی ،مانند: ماهواره واینترنت وعدم توانایی در ارائه ی تکنولوژی برتر برای جایگزینی !
۱۳- عدم تعیین حدود مشخص عملی واجرایی در قانون برای مقابله ی دستگاه های قضایی وانتظامی در برخورد با بی حجابی
وناهنجاری های اجتماع بادر نظر گرفتن شرایط زمانی ومکانی وبهره مندی از مطالعات کارشناسانه وارائه ی راهکارهای
نظارتی دقیق واصولی !
۱۴-عدم توجه والدین به رعایت اصول اخلاقی ونوع پوشش لازم در منزل ودر حضور فرزندان بخصوص فرزندان جوان !
) که این موضوع خود می تواند به عنوان یکی ازعوامل مهم دربروز ناهنجاریها درجامعه بوده وزمینه ساز بعضی از انحرافات وگرایشات به جنس مخالف باشد ! )
۱۵- استفاده از فیلمهای نامناسب وگاهی مستهجن توسط والدین در منزل ودر حضور فرزندان !
۱۶- وجود دوگانگی وحتی چندگانگی درجامعه از قبیل : خانواده ، مدرسه ، محیط اجتماعی و… در برخوردها ، رفتارها ، کنشها وواکنشها !
۱۷- ازدیادموالید در دهه اول انقلاب بدون درنظرگرفتن امکانات وخدمات و… بدون برنامه ریزی که امروزه اینچنین گریبان گیر کشور شده است !
۱۸- افراط وتفریط در برخوردبا پدیده حجاب وحتی با معضل بدحجابی از طرف خانواده ها ، جامعه ، محیط های آموزشی و … !
۱۹- عدم نظارت ویا بی توجهی والدین نسبت به خروج وورود فرزندان از منزل ویا عدم کنترل رفت وآمدها ونوع شرکت آنان در مجالس ومحافل دوستانه وجشنها !
راههای مقابله با بد حجابی وبی حجابی در جامعه :
۱- رعایت اصل تقوای الهی در عمل از طرف آمرین به معروف وناهین از منکر . ( عامل بودن آمر )
۲- ارائه الگوی صحیح پوشش متناسب با اسلام وانقلاب برای دختران وپسران ۰
۳- ارائه الگوهای امروزی که برای نسل جوان ملموس باشد ۰ ( مانند : دعوت از کسانیکه در زمینه های علمی ، اجتـماعی و… در بین نسل جوان موفق بوده وپوشش برتر دارند ۰)
۴- ترویج فرهنگ اصیل اسلامی وقرآنی در صدا وسیما وسینما وحتی میادین شهرها( بصورت تابلوهای بیل برد ) با ساخت فیــلم ، سریال ، پخش مراسم عزاداری وهیئات مذهبی و۰۰۰
۵- بیان محسنـات حجاب اسلامی وتبلیغ خوبیهای حجـاب وبیان مضرات بدحجــابی وبی حجابی از طریق : همایش ، کنفرانس ، میزگردو۰۰۰ با بهره گیری از نسل جوان وبا پوششهای مناسب ۰
۶- در نظر گرفتن شرایط زمانی ومکانی در امر به معروف ونهی از منکر بخاطراثر گذاری واثر پذیری وفرهنگ سازی از طریق مثبت نگری به مقوله حجاب وعدم بزرگنمایی بدحجابی ۰
۷- مجاب نمودن مسئولین بین خود وخانواده وزیر مجموعه ی اداری آنان ( مانند : منشی ها وغیره )
۸- جلوگیری از تولید وفروش محصولات غیر فرهنگی والبسه های نا مناسب ۰
۹- توسعه وگسترش هیئات مذهبی وپخش از صدا وسیما وهمچنین در بعضی مناسبات کشاندن آنان به خیابانها ومیادین شهر ۰
۱۰- برگزاری میز گردهای تخصصی با بهره گیری از متخصصین جوان در زمینه های مختلف علمی ، سیاسی . اجتماعی و…
۱۱- تعیین حدود وثغور قانونی حجاب اسلامی با عنایت به فرهنگ غنی اسلامی وایرانی برای دختران وپسران در جامعه ومدرسه ودانشگاه با بهره مندی از نظر کارشناسان علوم اجتماعی وروانشناسان ۰
۱۲- برخورد قاطع با متخلفین بصورت هماهنگ ومتحد الشکل از طرف تمامی دستگاه های مسئول از قبیل : قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و ضابطین آنان در بسیج و۰۰۰ با پدیده ی بدحجابی و… ( ارائه ی راه حل واحد در برخورد با بد حجابی وبی حجابی وپرهیز از تکرویها وکج سلیقگی ها در برخوردها ۰
۱۳- برخورد شایستـه ومبتنی برعقلانیت واصــولی باپدیده ی تکنولوژی جدید ( مانند : ماهواره واینترنت ) وتلاش در جهت ارائه ی تکنولوژی برتروجایگزین ویا در صورت عدم توانایی در ارائه ی الگوی برتر، شناساندن محسنات آن بجای برخورد های احساسی وگاهی خدای ناکرده نابخردانه باآن ،که خودنوعی ترویج می باشد!!! چراکه حتی کسانیکه با آن آشنایی ندارند به دنبال چیستی ؟
آن می روند ، کما اینکه در چند سال اخیر تجربه ی مبارزه با ویدئو وماهواره به چنین واقعه ای اذعان دارد ۰
۱۴- ایجاد حالت احساسی خوف ورجاء در جامعه :
خوف برای متخلفین ورجاء برای مردم وافراد سالم جامعه با وضع قوانینی که ضمانت اجرای عملی را داشته باشند ونظارت
دقیق بر حسن اجرای آن قوانین از طریق مجلس محترم ودستگاههای نظارتی ۰
۱۵- ایجاد اعتماد عمومی به حکومت با برخورد قاطع با فاسقین وفاسدین ومتجاهرین به فسق ۰
۱۶- ایجاد اشتغال برای جوانان وسرگرم کردن این قشر عظیم به کار وتلاش وایجاد امنیت شغلی ۰
۱۷- برقراری امنیت شغلی ، اجتماعی ، اقتصادی ، رفاهی از طریق مسئولین ذیربط وتبلیغات گسترده رسانه های گروهی ۰
۱۸- ترویج فرهنگ ازدواج واستحکام بنای خانواده با حمایت از مزدوجین وفرهنگ سازی در این رابطه وارائه ی راهکارهای عملی برای حصول به آن وسهل وآسان نمودن ازدواج از طریق : ساخت خانه های با مساحت کم وبصورت اقساط در اختیار زوجهای جوان گذاردن ، تأمین اشتغال آنان ، ارائه ی مشاوره های خانوادگی از طریق رسانه ی ملی وجراید وبرگزاری میزگردهای تخصصی در این زمینه ویا ساخت سریالهای مناسب ۰
۱۹- بیان غیر مستقیم مسایل فرهنگی از طریق صدا وسیما با ساخت فیلم ، سریال و مصاحبه ودعوت از خانواده های موفق ۰
۲۰- از بین بردن دغدغه معیشت برای خانواده ها وکم کرده ودر نهایت از بین بردن شکاف طبقاتی بین فقیر وغنی وبرخورد با سود جویان وسوء استفاده کنندگان در جامعه اعم از مسئولین وطبقات اول ودوم جامعه ودیگران .
چراکه همسر یا مرد خانه از صبح زود به دلیل عقب نماندن از دیگران وتأمین معاش ورفع نیازوکسب رزق و روزی وبعضا رفاه
طلبی بیش از حد توان تا پاسی ازشب درتمام هفته حتی گاهی جمعــه هامشغول کاروتلاش بوده وازتوجه عاطفی ومعنوی اهل
خانواده ی خودغافل است وهنگامی که همسر وپدرنتواندپاسخگوی احتیاجات غریزی وعاطفی خانواده ی خود باشد نوعی عقده
وبیمــاری گریبانگیر آنان می شودکه کمبود احساسی وعاطفی (محبت )است که درنهایت ممکن است برای ارضاء آن گرایش به
غیرقوت گرفته وکم کم زمینه های ناهنجاری بوجود آیدتا غریزه ارضاء شود۰ به عنوان نمونه : ( به انحراف کشیده شدن بعضی
ازخانم های متأهل )
۲۱- رعایت اصول اخلاقی وپوشش مناسب والدین در منزل درحضور فرزندان مانند : پدر در مقابل دختر ومادر در مقابل پسروحتی محارم نسبی که ممکن است موجب بروز حوادث بسیار شومی نیز گردد ۰
۲۲- رعایت والدین در استفاده از فیلمهای مبتذل؟؟؟ وبرنامه های ماهواره ای در حضور فرزندان !!! چرا که زمینه ی کنجکاوی آنان ایجاد شده وکودکان نیز به دنبال تقلید بر می آیند ۰
۲۳- کنترل فرزندان توسط والدین در خروج وورود از منزل ونظارت بر حضور آنان در مجالس ومحافل خصوصی وغیر خصوصی جوانان از قبیل : جشن تولد ها ، جشن های فارغ التحصیلی و حتی لهو ولعب ( پارتی ها و… )
۲۴- تبلیغ درسطح شهرها وحتی روستاها بطورمنسجم ویکنواخت توسط تراکت ، بیل برد ، پلاکارد و… باذکرمحاسن حجاب نه معایب آن۰
۲۵- پرهیز از دوگانگی وحتی چند گانگی در برخوردها ورفتارها وتبلیغ ها و…
۲۶ – سلیقه ای عمل نکردن دستگاههای مسئول از قبیل : ستاد امر به معروف ونهی از منکر ، نیروی انتظامی ، دستگاه قضایی و…
در پایان با توجه به اینکه آدمی فطرتاً زیبـــــایی دوست ، کمال جو ، برتری طلب ، تنوع پسند وماجراجوست لذا به دنبال مطرح کردن خود است واگر این روحیه هدایت نشود ، فاجعـــه آفرین نیـــــز می شود وزمانیکه حیاء وعفت عمومی وخصوصی را از بین برد، دیگر قابل هدایت وکنترل نخواهد بود ۰ واز آنجاییکه انسان همواره به دنبال خوبیهاست ، لذا هر کاری را که می کند به نظرش خوب ودارای کمال مطلوب است پس بنابر این باید خوبیها را به او شناساند ومعرفت به خوبیها را به او آموخت ، وقتی انسان به خوبیها معرفت یافت دیگر به طرف بدیها نمی رود ، آنچه موجب ضلالت آدمی است خوب دیدن بدیهاست که برنامه ی شیطان ونفسانیات وحتی شیاطین انسی نیز همین است که بدیها ومنکرات را در نظر آدمی خوب واحسن جلوه دهند. وراه مبارزه با آن نیز رشد معنویت وترویج عبادت وشفافیت حسنات بصورت ملموس است ودر واقع توجه به غنای معنویت ومعرفت در برابر غذای مادیت ونفسانیت ۰
خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت حیــــــوان خبــــر ندارنــد زمکـــان آدمیـــت
به همین جهت است که نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص)می فرماید :
تفکـر ساعه خیر من عباده سبعین سنه(۵) « یک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است » واین همان معرفت وشناخت است که به دنبال تفکرحاصل می گردد ۰ وزمینه خداشناسی واقعی انسان نیزهماناخودشناسی وشناخت خوداست ، همانگونه که پیامبر اسلام (ص) فرموده اند :
« من عرف نفسه فقد عرف ربه » (۶،۷) کسیکه خود را شناخت بتحقیق خدای خود را شناخته است ۰
انسان به جهت خدایی بودنش موجودی تکامل یافته واشرف مخلوقات بوده وبه دلیل دمیده شدن نفخه وروح الهی در وجودش سمت خلیفه اللهی در روی زمین یافته است وبه جایی می رسد که هیچ موجودی را نشاید ۰
رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند بنـــگر تا چه حــــد است مقام آدمیت
در نهایت برای رسیدن به کمال مطلوب دانشمندان تعلیم وتربیت چهار اصل را برای آدمی برشمرده اند که آدمی از آنها بهره مند بوده
وشخصیت او با آنها شکل می گیرد که عبارتند از :
۱- ژن (خون ) : که ازنسل قبل « پدر ومادر » بصورت بارز وبی واسطه و نسلهای گذشته « آباء واجداد» بصورت نهفته وبا واسطه ی پدر یا مادر به
وجود آدمی منتقل می شود که در واقع گریزی از آن نیست !
۲- خانواده : اعم از رفتار وکردار خانواده « پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و… » که درطفولیت وکودکی به صورت تقلیدی ودر نوجوانی وجوانی به صورت الگویی تأثیر گذار است ۰
۳- محیط: اعم از کوچه وخیابان ، شهر وروستا ، مدرسه ودانشگاه از طریق دوستی وهمکاری و…
۴- خود واراده : عبارت از تصمیم گیری وانتخاب وجهت یابی که در واقع تکمیل کننده وصیقل دهنده ی شخصیت آدمی است ۰ ( تکمیل کننده فضایل وزدودن یا صیقل دهنده ی رذایل ودر یک کلمه : ( در بر داشتن عزت وذلت آدمی )
بنابر این نوع شخصیت وزندگی انسان از اراده وقدرت اختیار وانتخاب او سر چشمه می گیرد که این مهم میسر نمی شود مگر با تدبیر وتفکر ! ۰
حال با توضیحات فوق چنین بر می آید که مسأله ی حجاب امری است با دو معنا : یکی معنای لغوی ، آنچه در ابتدای مقاله شرح آن گذشت .
ودیگر معنا ی ماهوی ومحتوایی حجاب ، که در جامعه ی کنونی مصداق داشته ومتداول است ۰
ونهایتاً باید از دودید وزاویه به مفهوم ومحتوای حجاب نگریست :
۱- حجاب ملی واسلامی : این نوع پوشش با ید با ارائه ی الگوی واحدومتناسب بادواصل اسلامیت وملیت ( برگرفته ازتمدن اسلامی وملی )
که پشتوانه ی کار کارشناسانه ی مبتنی بر تحقیق وبررسی عملی به همراه داشته باشد ، ارائه شده ودر قانون احصاء گردد ۰وملاک عمل در رفتار وکردار فردی واجتماعی باشد۰
۲- حجاب وپوشش قومی ، محلی ، منطقه ای : این نوع پوشش که مربوط به مناطق وقومیت های مختلف بوده ومبتنی بر نوعی عادت والزام
قومی ، قبیله ای است که از نســلهای گذشتــــه بعنوان یک الگو در هر قبیله وقوم اجراء می شود ۰ گرچه امروزه با پیشرفت روز افزون
تکنولوژی اطلاع رسان از جمله : تلویزیون ، ماهـــواره ، ویدئو ، اینترنت و… پوشش های قومی ومحلی نیز تغییر کرده وبویژه نسل جوان
کمتر به پوشش محلی وقومی فکر می کنند!
بنابر این با اندکی تأمل به این نتیجه می رسیم که نوع حجاب زنان وپوشـش مردان عشایر ، کرد ، بعضی قبایل ترک ، لر ، شمال و …
متناسب با فرهنگ و آموزه های قبیله ای وقومی ومحلی بوده وافــراد هر قبیله وقوم بعنوان الگوی برتر برخود لازم وواجب می دانند که
آنرا در خانه وجامعه رعایت کنند ۰ البته نسل جوان قبایل نیز دستخوش تغییراتی شده اند والگوهای قومی وقبیله ای را فقط در چارچوب
همان قبیله ملزم به رعایت هستند ووقتی پای را از محل وقــوم بیـــرون می گذارند ( به عناوین مختلف از جمله : تحصیل ، اشتغال و…)
هماهنگ با جامعه می شوند واینجاست که وجود یک الگوی ملی واسلامی ضرورت می یابد وچه بهتر است که دست اندرکاران تعلیم
وتربیت وارباب فرهنگ وسیاست وصاحبان دانش وتکنولـــوژی دست دردست هم داده وچارچوبی بر گرفته از اســـلام و ایران وحتی
آمیختگی فرهنگ قبایل برای حجاب اسلامی معین نمایند که بهترین وارزنده ترین آن چادر است ۰
منابع ومآخذ : ۱- بندرریگی ، محمد ( مترجم ) ، فرهنگ عربی به فارسی ، ترجمه ی منجد الطلاب ، تهران ، اسلامی ، چاپ چهارم،
۱۳۶۲،ص ۸۷
۲-دیوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی ، فرهنگ ، چاپ یازدهم ،۱۳۶۷،ص۲۱۰
۳- به انتخاب جمعی از نویسندگان ، هزار سال شعر فارسی ، تهران ، کانون چاپ ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۷، ص ۱۹۵
۴- شفیعی کد کنی ،دکتر محمدرضا ، گزیده ی غزلیات شمس ، کتابهای جیبی ، چاپ سوم
۵- واعظی نژاد ، حسین ، طهارت روح ، قم ، ستاد اقامه ی نماز ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۶، ص ۵۷
۶- علامه مجلسی، محمد باقر ، بحار الانوار ، ( ت ۱۱۱۰٫ق ) الطبعه الثالثه ، داراحیاء الترا العربی ، بیروت ، ۱۴۰۳٫ق
۷- مطهری ، مرتضی ، سیزی در نهج البلاغه ، تهران ، صدرا، بیست هشتم ، ۱۳۸۲،ص۳۱۲

مقاله حجاب مصونیت است نه محدودیت

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس