امروز: یکشنبه ۲۶-آذر-۱۳۹۶ / الأحد 29-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-December-17

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله تربیت وهدایت (۲)

مقاله تربیت وهدایت (۲)
بحث مربوط به تربیت پذیری انسان دراین مسئله سخن می گوید که آیا آدمی قابل اصلاح وتربیت است؟آیا می توان وضعی در فرد ایجاد کرد که بر اثر آن رفتاری در او تقویت ، تصنیف،تعدیل گردد؟اگر آری، میزان تغییر پذیری چیست؟ مطلق است یا مشروط ومحدود؟درپاسخ به سوالات فوق تهت این مسئله مطرح است آیا انسان آزاد به دنیا می آید یا مجبور؟ آیا در او اختیار واعمال اراده وجود دارد یا خیر؟
شک نیست که اگر او مجبور باشد امکان ایجاد تحول وتغییر در او نخواهد بود وتلاش وفعالیت مربی در شکل دادن به رفتار وطرز فکر و اندیشه او وبالاخره ایجاد سازندگی در او کاری بی فایده خواهد بود.


اما اگر انسان .آزاد باشد می توان به تربیت پذیری او تا چه حد است .بستگی دارد به اینکه آیا او مطلقا آزاد است یا بگونه ای آزادی او شروط ومحدود است؟
در پاسخ به این مسله سه نظر وجود دارد
الف: انسان مجبور ونظوذ ناپذیر است
ب) انسان مطلقا آزاد ونفوذ پذیر است.
ج) انسان بطور محدود آزاد ونفوذ پزیر است.

با توجه به اینکه نظر یه سوم منطقی تر و این نظریه مربوط به اسلام است که انسان نه مجبور مطلق است ونه آزاد مطلق پس ما هم بنا رابه این مسئله می گذاریم که انسان خبطور محدود آزاد ونفوذ پذیر ارسال پیا مبر ان خود بهترین شاهد بر تربیت پذیری انسان است بنابه نظر اسلام هر چند بطور کلی انسان تربیت پذیر است اما استعدادها وقابلیت ها متفاوت است .
با توجه به مقد مه ای که گذشت نتیجه می گیریم که انسان شایسته و مستعد تربیت است و پیامبران الهی با توجه به این واقعیت برای عهدایت انسانها مبعوث شده اند اما در عین حال تربیت پذیری انسان گاهی محدود مشروط می گردد.
دراین جا این مسئله مطرح است که :
آیا بر اصلاح وتربیت نقش دارد،وچه میزان می تواند موجب اصلاح وتربیت مدد جو گردد؟
آنان که گمان می کنند که می توانند با یک عده قوانین صدها ویا هزاران فرد را تحت تعلیم وتربیت قرار داده وشخصیت آنها را شکوفا سازند کارشان شبیه به کار باغبانی است که بخواهد درباغ خود، درختان تنومندی را مانند خچنا ر ونخل ودرختان دیگر را مانند بادام وسیب وانار وگلهای مختلفی مانند لادن وشبو و….پرورش دهد.
یکی از امور مسلم در تربیت اسلامی این است که افراد همانطور که از لحاظ محیط هایی که در آن پرورش می یابند فرق دارند در موهبتها واستعداد ها ولیاقت ها نیز با همدیگر تفاوت دارند.
بنابراین نباید برای همه مدد جویان نتایج یکنواختی متوقع باشیم وهمه را در سطح واحد بشماریم .
زندان به معنای عام یعنی محل نگهداری افراد که از قوانین کجروی نموده وکجروی آنها ثابت شده .
اما در اسلام با توجه به تعالیم الهی زندان را به عنوان جایگاهی برای تعلیم وتربیت واصلاح افراد مخطی قلمداد نموده و در پی مهیا نمودن زندگی شرافتمند برای مددجو می باشد .
عوامل مهمی که غالبا علمای تعلیم وتربیت بعنوان عوامل موثر در تربیت انسان مطرح می کنند دو عامل «وراثت » و«محیط » است.
ولی اسلام علاوه براین دو عامل به عوامل دیگری از قبیل «اراده » و«عوامل ما وارءلطبیعه»
اعتقاد دارد.
اما نباید فراموش کرد، که زماممم همه امور در دست خداوند است. ومربی در عین حالیکه با توجه به عوامل موثر در تربیت به مراقبت وهدایت مربی خود می پردازد باید به این نکته نیز قلبا توجه داشته باشد که لازمه موفقیت او در امر تربیت برخور داری از توفیق نماید. وهرگز اقدامات خود را کافی برای هدایت وتربیت خود واستمداد از درگاه الهی آنی غفلت نورزد.
زندان از جهات مختلف موجب اصلاح وتربیت مدد جویان می گردد که تربیت شدت اثر به قرار زیر می باشد:
۱-محیط زندان با توجه به افرادی که در آن زندگی می کنند وهر کدام بدلیل خاصی وارد این محیط شده اند می تواند تجربه خوبی باشد تا افاد دیگر از تجربه آنها استفاده نماید وراهی راکه آنها انتخاب نموده بودند با توجه به تحقیقی که روی تعداد از زندانیان زندان عادل آباد شیراز در تاریخ آذرماه سال ۸۵ توسط اینجانب ابراهیم حسین بعمل امد آما ر زیر بدست آمده که نشان دهنده میزان بالای ندامت وپشیمانی مدد جویان مزبور می باشد
جدول شماره ۱

جرم
تعداد کل هرجرم تعداد افرادی که احساس ندامت نموده اند تعداد افرادی که احساس ندامت ننموده اند
سرقت
اخاذی
قتل
اختلاس
کلاهبرداری
اعتیاد
آدم ربایی

۱۴۵
۸۰
۹۸
۳۰
۳۰
۲۰
۹۷
۱۱۵
۷۶
۵۸
۲۰
۱۵
۲۰
۹۵ ۳۰
۴
۴۰
۱۰
۱۵
۰
۲

جمع کل

۵۰۰
۳۹۹
۱۰۱

جدول شماره ۱ نشان از میزان ندامت مدجویان وارد واین موضوع می تواند سر مشق برای دیگر مددجویان گردد که علاوه براینکه مرتکب نوع جرم ارتکابی خود نشوند به میزان قابل ملاحظه ای از تکرار جرایم دیگر نیز جلوگیری بعمل آورد.
موضوع دوم: نتیجه ای است که از طریق مشکلاتی که برای خانواده مددجو در حین تحمل محکومیت بوجود می آید را می توان به حساب آورد.
کسانی که خود در زندان به سر می برند مشکلات مادی وحیثیتی زیادی برای خانواده ایشان بوجود می آید.
که خود تجربه ای است که از تکرار جرم جلوگیری بعمل آید و رفتار مددجو اصلاح گردد.
طبق تحقیق بعمل آمده میزان جدول زیر نشان از بوجود آمدن مشکلات برای خانواده ایشان در زمان تحمل محکومیت می باشد.

جدول شماره ۳

جرم تعداد کل هرجر مشکلات مادی بوجود امده مشکلات حیثیتی بوجود آمده هردو مشکل عدم وجود مشکلات
سرقت
اخاذی
قتل
اختلاس
کلاهبرداری
اعتیاد
آدم ربایی ۱۴۵
۸۰
۹۸
۳۰
۳۰
۲۰
۹۷ ۱۰۰
۶۰
۹۰
۵
۱۰
۲۰
۹۰ ۳۰
۵۰
۲۰
۳۰
۳۰
۲۰
۹۵ ۹۰
۴۵
۱۶
۳۲
۲۷
۲۰
۸۰ ۱۵
۲
۰
۰
۰
۰
۰

جمع کل ۵۰۰ ۳۷۵ ۲۷۵ ۳۱۰ ۱۷
جدول شماره ۲:

نشان از میزان مشکلات خانوادگی ایشان در زمان تحمل محکومیت می باشد .
موضوع سوم :موضوع ارشاد و راهنماییهایی که از طریق مسئولین زندان و واحد فرهنگی و به زندانیان در زمان تحمل محکومیت بعمل می آید:
در زندانها واحد فرهنگی که وظیفه فرهنگ سازی و ارشاد و راهنمایی مدد جویان را بر عهده دارد و صحبت های مسئولین زندان تاثیر بسزایی در اصلاح و تربیت مدد جویان دارد که طبق جدول شماره ۳ می توان تاثیر مسئولین و واحد فرهنگی زندان در زمینه اصلاح و تربیت زندانیان نشان داد.

جرم تعداد کل هر جرم مشکلات مادی بوجود آمده مشکلات حیثیتی بوجود آمده هردوشکل عدم وجود مشکلات
سرقت
اخاذی
قتل
اختلاس
کلاهبرداری
اعتیاد
آدم ربایی
۱۴۵
۸۰
۹۸
۳۰
۳۰
۲۰
۹۷ ۱۰۰
۶۰
۹۰
۵
۱۰
۲۰
۹۰ ۳۰
۵۰
۲۰
۳۰
۳۰
۲۰
۹۵ ۹۰
۴۵
۱۶
۳۲
۲۷
۲۰
۸۰ ۱۵
۲
۰
۰
۰
۰
۰
جمع کل ۵۰۰ ۳۷۵ ۲۷۵ ۳۱۰ ۱۷

موضوع چهارم:

موضوع مشاوره و راهنمایی می باشد که موجبات اصلاح رفتار مددجورا هم می آورد .
موضوع مشاوره وراهنمایی در زندان امری لازم وفردی است می تواند موجبات اصلاح وتربیت مددجویان را در زندان فراهم آورد. اما با توجه به زیاد بودن تعداد زندانیان نیاز به تعداد زیاد مشاور می باشد تا بتواند تاثیرات خود را نشان دهد. در حا ل حاضر این موضوع در زندانها انجام می گیرد ولی همانطور که ذکر شد تعداد مشاوران بسیار کم می باشد وچون موضوع مشاوره باید در چند جلسه به طور اختصاصی برای مدجویان انجام گردد، تعداد کم مشاورین در زنداننتونسه تاثیرات بالایی را نشان دهد. وطبق تحقیق بعمل آمده جدول شماره ۴ زیر مددجویان به وسیله این موضوع اصلاح گردیده اند که درصورت بیشتر بودن مشاورین تاثیرات نیز بیشتر می گردد.

جدول شماره

جرم
تعداد
اصلاح رفتار به وسیله ی مشاورین
عدم اصلاح رفتار به وسیله مشاورین
عدم دسترسی به مشاور

سرقت
اخاذی
قتل
اختلاس
کلاهبرداری
اعتیاد
آدم ربایی
۱۴۵
۸۰
۹۸
۳۰
۳۰
۳۰
۲۰
۹۷ ۲۵
۱۵
۱۰
۷
۶
۱۰
۲۸ ۵
۷
۱۰
۳
۲
۲
۴ ۱۱۵
۵۸
۷۰
۲۰
۲۲
۸
۶۵
جدول فوق نشان از عدم دسترسی به مشاور در جمعیت آماری تحقیق را نشان می دهد.
راهکارهایی که می تواند .تاثیر بسزا در اصلاح رفتارمددجویان را بوجود آورد.
باتوجه به اینکه باید به نوعی زمینه سازگاری با محیط را برای مددجو فراهم آورد تا بتواند با مشکلات خود به طور معقولی بنگرد وبرای حل مشکل او را همکارهایی باید ارائه داد که مددجو بتواند با توجه به شرایط خود بهترین را انتخاب نماید ودر پی حل مشکلات خویش باشد.
۱-توانایی در کنترل اختیاری رفتار: افراد بهنجا ر اطمینان کافی دارند که می توانند رفتا ر خود را کنترل نمایند اما افرادی که رفتا ر نابهنجا ر دارند را باید تشویق نمود تا بتوانند رفتا ر خود در کنترل مددجوقدرت اختیا ر را بیدار نمود وشرایط را آنطور که هست برای او ترسیم نمود شاید رفتا ر نابهنجا ر او اصلاح گردد.
۲-عزت نفس وپذیرش : افرادی که از سازگا ری خوبی برخوردار نیستند تا حدودی احساس دارند که آدمی بی ارزش وغیر قابل اطمینان برای دیگران هستند. لذا باید در آنها این احساس را بیدار نموده وبه آنها تفهیم گردد که مثل دیگران انسان با ازش هستند ومی تواند مورد اعتماد واقع گردد که این امر مستلزم بالا بردن عزت نفس مددجو وپذیرش او در جامعه توسط افراد دیگر می باشد.
۳-توانایی در برقراری روابط محبت آمیز: افراد نابهنجا ر قادر نیستند روابط نزدیک و رضایت بخشی با افراد دیگر برقرار نماینده نسبت به رفتار دیگران از جمله خانواده ونزدیکان ودوستان حساس نیستند. چون روابط گذشته شان محزب بوده از برقراری روابط صمیمانه می ترسند که باید در این مددجو یان توانایی در برقراری روابط محبت آمیز با دیگران رابوجود آورد که این موضوع می تواند از تنش رفتا ری ایشان جلوگیری نموده ورفتا رآنها به نوعی کنترل
۴-خود شناسی: افرادی که از سازگاری خوبی برخوردار نیستند تاحدود به انگیزه ها و احساسات خود واقف نیستند، اگر چه هیچ یک از ما نمی توانیم رفتارکاملی از احساسات ورفتار خود داشته باشیم ولی این چون انگیز های مهم خود را از خود پنهان می کنند می توان با راهنمایی ومشاوره قدرت خودشناسی را در آنها تقویت نمود که این موضوع موجبات خداشناسی را نیز بوجود می آورد ومی توانند نقش بسزایی در اصلاح رفتا رمددجو داشته باشد.
۵-رفع اختلالهای ناشی از مصرف مواد: مدجویانی که به علت استفاده افراطی از کل ، کوکائین، مرفین، ماری جوانا، توتون……باعث اختلالهایی در شخصیت آنها گردیده وهمین موضوع باعث شده که رفتار نابهنجا ر ی نسبت آنها تاثیر گذاشت که در حا ل حاضر داروی متادون نقش خوبی دراین زمینه بوجود آورده است.
۶-اختلالهای فکری- عاطفی-روانی-ادراکی-اسکیزو فرنیایی……
این موضوع اختلالات نیز موجبات بعضی از نابهنجا ر یهای رفتا ری را بوجود آورده اند که باید مددجویانی که این نوع اختلالات را دارند به روانپژشک معرفی گردند تا اختلالات آنها کنترل شده که می تواند تاثیر بسزای در رفتار آنها نیز داشته باشد.

مقاله تربیت وهدایت (۲)

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس