امروز: شنبه ۲۵-آذر-۱۳۹۶ / السبت 28-ربيع أول-1439 / Saturday 2017-December-16

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله تحقیق و پژوهشها به طور کلاسیک یا به روش ساده

مقاله تحقیق و پژوهشها به طور کلاسیک یا به روش ساده

تحقیق و پژوهشها به طور کلاسیک یا به روش ساده
یک مکمل نامتقارن و بی تناسب
۱-۳ مقدمه
حدود ۳۰ سال پیش یک جبهه ی داخلی مرتبط با مجله ی تحقیقات و پژوهشی جامعه کلمه ی جدیدی به نام OR }تحقیق فرایندها{ ارائه کرد.
مرکز کانون ان روی استفاده از علم و دانش روشها برای رسیدگی به راه و مسیر و مدیریت سیستم های بزرگ انسانی و ماشین آلات و مواد و پول.مشی ممتاز و مشخص ان در گسترش یک مدل علمی برای یک سیستم به منظور کمک به مدیریت در تصمیم گیریخط مشی و رخدادها قرار دارد.
این کلمه ارائه شده به طور عاقلانه ای بعد از گذشت چند سال ترک گفته شد ولی یک خلاصه ی مفیدی ازآن چه باید اکنون به عنوان یک سیستم متفکرسخت برداشت شود ارائه کرد . فرضی که سیستم های موجود و آشکار با پایه های منطقی و روش های علمی در دنیا وجود دارد که مهندسان را به اهداف معین میرساند.
کلمه ی”علم” در هر سه جمله در تعریف JORSاستفاده شده و معنی آن به تنهایی بایستی به طور مساوی با دیگرخط مشی های پیشرفته در مووارات با تحقیق فرایندها به طور کلاسیک به کار بسته شود.این معنی محدود ازOR{ثحقیقات فرایندها}هنوز از بین نرفته ولی بدون شک از بین رفتن آن در حال حاضر از زمانی که عبارت ORساده به عنوان مکمل تحقیقات پژو هشی کلاسیک سخت در شرایط اقتصادی و مالی خوبی خصوصا در اروپا قرار گرفته است حتمی است. در امریکا تامل روی آکادمی فرضییات گرفته شده از فلسفه و جامعه شناسی قوی تری از معانی محدود داده شده وOR ساده بیشتر از همه به طور آهسته پدیدار و ظاهر شد.
هر چند حقیقت ان کههORساده یک عبارت معنی داراست ولی به این معنی نیست که سازشی دقیق روی آن چه که واقعا منظور است وجود دارد.با این وجودیک سازش و موافقت وسیع روی سیستم های متالوژی آسان و عقیده استراتژی پیشرفته و تحلیل و آنالیزSODA }که هر دو به وسیله سازمان هایشان درروزن هد ومینگرز در سال ۲۰۰۱تعریف و توضیح داده شدهاند}مثال هایی ازORسادههستندکه در حال حاضروجود دارد.

 


تفکردر سیستم های ساده و سخت{درسیستم ها} معمولا با روش های زیر سرو کار دارد.
اظهار شده است که تنوع در “ سخت”استفاده شده در OR کلاسیک و مهندسی سیستم و سیستم تحلیل RAND در شرایط خوش ساختار که اهداف نیز خوش ساختارند مناسب است.وموضوع موجود با چگونگی بهترین مهندسی کردن بر روی سیستم و کار کردن با آنها مرتبط است.به عنوان مثال:
چگونه ما میتوانیم خروجی را از کارخانه ی آمونیاک ماکزیمم کنیم؟
ازطرفی دیگر مشی ساده میگوید که باید در شرایط آشفته که به وسیله ی اهداف مبهم و چندین دیدگاه مخالف به وجود آمده مناسب بود.
این نادرست نیست ولی طرح کلی ناحیه ی تقاضای مشیساده و سخت میگوید که بین آنها تفاوتی وجود ندارد بلکه رابطه ی بین هر دوی آنها را می گوید.
برای پی بردن به این که خروجی در اینجا هدف است , مقصود و هدف معین کردن امتیاز بین ساده و سخت و نشان دادن ارتباط ناگریز و حتمی الوقوع بین دو نوع تفکرکه تعریف و حدود آنها را دنبال می کند.برای بدست آوردن آن,به سازمان متالوژی ORکلاسیک رسیدگی خواهد شد.
آن گاه به ضرورت نیاز نظریه ی ساده در پیشرفت SSM که منشآء آن بود.آخرین مقطع تمایز بین این دو که خیلی با هم متفاوت ولی دو روش فکری مرتبط به هم هستند را خواهد پوشاند و همچنین ارتباط بین آن ها را.

۲-۳ متالوژیOR
در مدت جنگ جهانی اول به نظر می رسید که تفکرات علمی اثر شدیدی بر روی افکار سربازان نداشته و اگر هم داشته به مقدار نا چیزی بوده است .در جنگ و جدال سامی که درجولای۱۹۱۶آغازشده بود,ارتش مجاوز بریتانیایی به وسیله ی بزرگترین بمباران در تاریخ جنگ و نزاع مقدم و برتر شده بودند.
پدافند و استحکامات دولت آلمان یک هفته قبل از شروع جنگ دستگیر شده بودند و در آخرین ساعات قبل از این که ارتش و گروه بریتانیا به سمت جلو حرکت کنند. حدود ربع میلیون سرپناه به آتش کشیده شده بودند و صدای تفنگ در لندن شنیده می شد{,۱۹۹۴,p.258 گیلبرت}
فرماندهی ارشد بریتانیا به طورساده ای فرضیه ای ساخت که بمباران زندگی همه را در سنگرش نابود خواهد کرد.
در حال حاضر هر رد پایی از تفکرات علمی منجر به احساس وظیفه در چک کردن صحت فرضیات قبل از اعزام هر سربازی به خط مقدم را ایجاد میکند. برای منصف بودن با جنرال دایگلاس هایگفرماندهی کردن گروه و ارتش بریتانیایی که تاریخشان با خشونت سروکار داشته او یک پیشنهاد تجربی ارائه کرد که گشت پاسبانان باید برای چک کردن موفقیت آمیز بودن بمباران فرستاده شوند ولی نظریه ی او توسط ما فوقش رد شد .به سربازان گفته شد که در میان زمین های خالی از سکنه به آرامی راه روند به دلیل آنکه هر کدام از آن ها ۶۶ پوند از تجهیزات را با خود حمل می کنند{ ,۱۹۳۴,۱۹۹۷,pp.239,240لیدل هرت}ارتش آلمان از پناهگاهای موقتی عمیق پدیدار گشتند. آنها اموری از قبیل آماده کردن ماشین هایشان و اسلحه ها و و آتش برای افرادی که خط مشی آنها را دنبال کنند و به آنها دسترسی پیدا کنند را انجام می دادند.
ارتش بریتانیایی حدود ۲۰۰۰۰ از افراد خود را در اولین روز از نبرد از دست داد که این بزرگترین فاجعه در اولین روز از این جنگ بزرگ بود.بعد از گذشت۲سال در جنگ جهانی دوم تفکرات علمی مهمترین قسمت در اسلحه خانه ی جنگ شد.حقیقتا شرایط خوب می تواند باعث پیروز شدن درجنگ شود,مثل جنگی که به وسیله ی آلیس برند ه شد به دلیل آن که داشتن علم برتر و ممتازبود. در سال های ۱۹۴۰ آن به صورت یک هنجار و قاعده ای برای محققان شد که برای دسترسی یافتن به گروه موثری از سربازان باید یک منظر علمی برای برنامه ریزی و تحلیل از عملکرد سربازان آورده شود(عبارت “تحقیقا ت موثر” پدیدار شد. در سال ۱۹۴۳یک فیزیک دان P.M.Sبالکت)یکی از محققان که در دوره جنگ روی یک نظام جدید از OR کار می کرد یک گزارش نوشته است (که شامل مواردی دربلکت,۱۹۶۲,pp176-98) که تجربه ها یی در هواپیمای رویال توضیح می دهند.Force”:”یک یادداشت در مورد سیمای معینی از متالوژی عملیات تحقیق و پژوهش” در مورد این یاداشت یک پاراگراف واضح و روشن وجود دارد که تشکیل شده از مهمترین نظریه ی موجود درباره ی هسته ی اندیشه ها در مرکز OR.
پیشگویی در مورد آینده همیشه یکی از مو ضوعات بوده است که اکثرا نامعلوم بوده است ولی تجربه نشان داده است که پیشگویی های مفید می توانند آنها را ممکن کنند که این باعث قیامی شد تا سر حد ممکن که به دلیل پایداری نسبی دوره ی کاملا طولانی از بیشتر فاکتور ها که در عملیات درگیر شده بودند به وجود آمد.
این پایداری ترجیحا به صورت غیره منتظره در منظر تعداد زیادی از فرصت های رویداد ها و خصوصیات شخصی و توانایی هایی که حتی در عملیات کوچک درگیر شده اند پدیدار شده,ولی این تفاوت ها در میانگین عمومی به خاطر تعداد زیادی از عملیات حذف شد و مجموع نتایج معمولا به طور نسبی ثابت مانده اند{p.178,1962,بلکت }
ارزش یادداشت در اینجا تعجبات بلکت است که با وجود این که ممکن است بر همه ی مثال های عملییات تسلط داشته باشد, از زمانی که بشر به وسیله ی رویداد ها و خصوصیت شخصی درگیر شده و با این همه اگر یک عملیات به طور مکرر انجام شود نتیجه ی تحلیل آن نسبتا ثابت می ماند.
اساسا, بلکت با تعجب تشخیص میدهد که منطق شرایطی که از تکرار زمان و گذراندن و طی کردن حاصل شده باعث حفاظت از تغییر عقیده ی انجام آن از مثالی به مثال دیگر می شود.از این رو این گونه موقعیت ها می تواند به طورعلمی تحلیل شود و نتیجه ی آن را از طریق آمار بیان کرد.این کشف از منطق موقعیت تکرار شدنی است و سخت ترین مرحله در ORاست.
در متن نظامی که توسعه یافته بود تعداد زیاد مثال های ی از عملیات “موقعیت های تکرار شدنی” وجود داشتند و بنابراین به تحلیل علمی حساس و مستعد بودند . برای مثال فر ماندا ر هواپیمایکاستال که روزانه در شمال آتلانتیک برای قایق های U در آسمان در جستجو بود و مجبور به گزراندن ۴ ساعت از ۲۴ ساعت برفراز سطح برای پیدا کردن باطری های آن ها. در جنگ بریتانیا یک نیاز همیشگی برای داده ها که نیاز به تبدیل شدن از صفحه ی راداربه اطلاعا ت دربارهی ارتفاع و مسیر و سرعت ورود بمباران های دشمن داشتند, وجود داشت.بنابر این خطوط اصلی پرواز هواپیما های دشمن با این روش می توانست از کار بیفتد.این مشخصه از OR دارا ی نفوذ قدرت بسیار بزرگی از زمانی که تلاش هایی برای جابجایی آنچه از زمان جنگ آمو خته بودند و بعد از جنگ نیز به سازمان های نظامی منتقل گردید, شد.
“وضعیت مشکلات تکرار شدنی”به اندازه لازم در شر کت ها ی صنعتی و دیگر سازمان ها تشخیص داده شد.بدین گونه ما پیشنهادات ویلد را پیدا کردیم که می گوید:”اگرچه مشکلات تمایل به فرق داشتن دارند و تمرین این تفاوت ها معمولا از محتوای جزئیات بهتر از فرم و شکل آن ها نتیجه می گیرد.او ادامه داد تا بیان کند که برای شناختن صورت مشکلا ت یک اعتراف عمومی وجود دارد.
مشکلات بخش
مشکلات موجود
مشکلات تعویض
مشکلات توالی
مشکلات متسلسل
مشکلات قابل رقابت
برای مدت کوتاه نادیده می گیریم واقعیتی که بیشتر مدیران باید در مورد بیشترین زمان آن ها و انرژی که روی محتویات جزئیات صرف شده است مشکلات رایج را غیر عادی میکنند ,بهتر از آن شکلی که ممکن است آن را عادی کند,واضح است مدیریت علمی,محققان عملیات علاقه مند به فرم منطقی از این موقعیت میشود.بعد از اینکه این منطق الگوریتم ها را برای مشکلاتی که پیشر فته شده اندرا ناتوان خواهد کرد.این اتفاقی است که میافتد و باعث میشود که هزاران کتابچه ی oRای که فصل های متوالی در مورد ریاضیات عملی و تئوری هاو موقعیت انبار و جا یگزینی تجهیرات اختصاص داده شود.ORکلاسیک یکی از ثمره های شنا سا یی و تصدیق بلکتبود که یک موقعیت منطقی وجود دارد که حتی در موقعیت هایی که شامل جمع آوری رنگارنگ و مختلط از بشر است. دو خصوصیت O R کلاسیک به مذاکر ه و بحث مربوط است . اولین آن ,هم در موضوع معنی جامعه ی ORو هم در کتابهای OR{نوشته شده توسط چرچمن و ایکاف}آشکار است.فرض ان است که OR باید تبد یل به سیستم بزرگ شود و باید مدل سیستم های علمی را گسترش داد. بیا نیه ی کتاب به شرح زیر است:
هدف از ادراک ORمثالی دسترسی به سیسیتم و به دلیل انکه سیستم یک ارتبا ط داخلی پیچید ه بر حسب وظیفه که با جزء تر کیب کننده مر بوط است وORبا به همان اندازه با کل سیستم در دخالت است و می تواند آنها را احاطه کنند .بعدا چر جمن اظهار کرد که مدیریت , انسا ن ها و موادمتشکل سیستم … به وسیله حسن سا زماند هی(p.110)ویاداشت آنها ممکن است منبع از مایه تا سف است “۴ms”شود که این عبارت در معنی جامعه و اجتماع استفاد می شود به هر حال استفاده از این کلمات “سیستم”اوین هد ف در فهم فرق سخت و آسان د ر سیستم های متفکر و در فهم آن که مشکلا ت چگو نه برای همه ی مردم فراتر از عادات زبان شناسی در این سخنان تشریح داده می شود.این موضوع به فصل قبل بر می گردد. آخرین خصوصیت OR کلاسیک که در این جا منا سب است با دقت بیشتر ,یک خصو صیت از ادبیات آن:توجه اصلی روی ذات مواد و انجام آن با الگوریتم های مدل های تکنیکی و آنها یی که در فرضیه ی وا قعی و مداخله از روی
غفلت نشان داده شده اند از ORاستفا ده می کنند.ادبیا ت وسیع روی تکنیک OR به سختی به وسیله ی چندی از جلد که روی مراحل و فرایند ها جمع بندی شده بود,با لا نس شد. یک کتاب کوتاه
از بوتیارد(۱۹۷۸)واصلا ح جمع اوری ان به وسیله ی تام لیسن و کیس(۱۹۸۴) و کلید ها(۱۹۹۵).توجه به این مهم است که وقتی فرا یند ها ی متفکر با جنبه ی آسان ,توجه روی تکنیک شخصیت که در این جا نشان داده خواهد شد را تکمیل کند.
۳-۳-علم اصول سیستم ها ی ساده
در اواخر ۱۹۶۰ یک آمارشناس به نام پروفسور گلیم جنتیزبه دایره کردن یک موسسه ی وابسته به تحصیلا ت فوق لیسانس مهند سی سیستم ها در دا نشگاه جدیدی در لن اسکر دعوت شدند. هر چند که اولین و اصلی ترین ملا قا ت (انتصاب)دردپارتمان در مهندسی شیمی آورده شد و مهارت ها ی مهند سان را کنترل می کرد .تصور جنکینپ برای دپارتمان همیشه پهناورووسیع بود.او کلم ی مهند سی را د جمله ی وسیعی تفسیر کرد که شما می توانید
مهند سی ملا قات با افراد دیگر یا مهندسی رها کردن گروگانان باشید.با این طرز فکر چکلند یکی از کارمندان تازه از صنعت برای راه اندازی تحقیقات سوالی را طرح کرد :آیا خط مشی سیستم های مهندسی اخیرا می توا نند بنیان گذاری شوند و در معین کردن مشکلا ت موفق شوند همچنین برای معین کردن مشکلات مدیریت به طور وسیع ؟به نظر می رسد که واضح و روشن است که فهمید ن این مشکلا ت و مسئله ها لازم و ضروری است ولی نه به طور ساده مطا له ی آنها از بیرون ‘ترجیا‘مقابله با آنها نیاز به تجربه در کنار مدیرانی که سعی دارند فقط این کارها را انجام دهند ‘دارد . از این رو ‘ یک عمل تحقیقات مورد قبول قرار گرفت {چکلند و هاول { ۱۹۹۸ این شرایط مسئله ی ایجاد شد ه در سازمان های خارج از دانشگاه در بهتر حل شدن مسا ئل بهتر از نگاه های ساده و گذری شرکت می کند و از تجربه ها برای آدرس سوالات تحقیقات استفاده می کند در سال ۱۹۷۲یک شرکت به طور کامل به دانشگاه متعلق بود
برای آسان کردن دسترسی به کلمات واقعی جدی از شرایط های مسئله تاسیس شده بود. هدف برای انجام کانسا هنسی برای خودشان نبود:کنسوه گری به طور ساده به معنی دسترسی پیدا کردن و گرفتاری ودرگیر شدن در سرایط آشفته ای است که انواع مدیران در همه ی سطح ها ان را با زندگی حرفه ای خود معامله می کنند.عمل و برنامه ریزی دستوری تحقیقات حدود ۳۰ سال پیش
اجرا شد و SSMیکی ا ز خروجی های آن است. خط مشی شروع به پدیدار شدن در تجربیات کرد .زمانی که مهندسی سیستم ها پدیدار شد قابل واگذاری به شرایط های مدیریت نبود و پیشرفته وتصیح شده و امتحان شده و پیشرفته در چرخه های متوالی یادگیری در تجربیات بوده پیشرفت ها ی SSMو استفاده ی آن در چندین کتاب با صفحات بسیاری با جزئیات توضیح داده شده است.شرح جزئیات علم اصول در اینجا تکرار نخواهد شد فهمیدن آنچه که جایگزین خواهد شد علت هایی است که چرا در سا ل ۱۹۶۰سیستم های مهندسی سخت به اندازه ی کافی برا ی از عهده بر آمدن یا پیچیدگی مشکلات ریا ست (برا ی مخالفت با تکنیک ها )قدرتمند نبودند نشان داده خواهد شد و درباره ی چگونگی پدیدار شدن متمم دیگر در سال ۱۹۶۰به سیستم های متفکر
توضیح داده خواهد شد.در شروع یک سیستم مهندسی اولین سوال ها مورد بررسی قرار می دهند که به صورت زیر هستند
.
“اهمیت سیستم ها چیست؟”و “اهداف و مقصود آنها چه هستند؟ “آنها برای مشخص شدن از وضعیت نا معلوم گرفته شده اند و انها یک اساس برای به وجود آوردن سیستمی برای پیدا کردن به هدف های اعلام کرده با استفاده از آرایه ی روش ها ی فنی تهیه کردند. به عنوان مثا ل در این روزها کامپیوتر های پیشرفته ای پایه ریزی شده بر اساس مدل سازی –بها -سود تحلیل متناوب و ارزیابی ریسک و پیاده سازی و استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه برای مثا ل اگر اهمیت سیستم ها به سیستم های جدید ارتبا طات تلفنی کشانده شود آنگاه اهداف سیستم ها به طور دقیق همه ی فعالیت های بعدی که از تعریفات معین گرفته شده تعیین می کند. این فعالیت ها ممکن است شامل بازرسی دوباره ی اهداف به عنوان رخداد های آموزشی ولی از تیم سیستم های مهندسی انتظاری برای کشف تمام زمینه ی ارتباطات تلفنی سیستم که شامل خصیصه های اجتماعی و فر هنگی بود نبود.حرفه ای بودن آنها از خلق کردن یک ارتباط سیستمی است که به اهداف تکنیکی در راه ها و روش ها ی موثر و کارآمد می رساند . تاریخ یک مثال وهیب و مخوف ازاین کلید ها ی نمود ها و سیماهای مهندسی سیستم هایی که این نکته را می سازد فراهم می کند .در مدت جنگ جهانی دوم شرکت Topfو SS وجود دارد. که اهمیتافزایش بهرهوری و راندمان کوره ها را بیان می کند که آنها در مقدمه ی کتاب پلت دی ورک , توضیح داده شده ولی علم اصول مهندسی سیستم باعث پیشرفت و ترقی سئوالات کلی اهمیت ایجاد سیستم ها نمی شود. در این وضعیت یک سیستم کشنده{قاتل} باید به یک پردازنده ی صنعتی تبدیل شود.
زمانی که در عملیات برنامه ریزی تحقیقات در لن اسکر جستجو برای استفاده از مهندسی سیستم ها در شرایط مشکلات مدیریت به وجود آمد که این خط مشی سئولات داخلی به طور سریع در چهار چوب بسیار محدود و بسیار ساده پیدا می شوند.
فرض کنید برای مثال شما برای یک المپیک بین المللی انتخاب شده اید . برای هدایت کردن سیستم های کلی مطالعه ی آینده ی معلومی که هیچ نشانه ی حساب های بازی به عنوان اهمیت سیستم و آن چه که به طور عموم قابل قبول خواهد بود‘وجود ندارد.آن سیستم ها به طور متفاوت توضیح داده خواهد شد.(و بنا براین اهداف سستم ها خواهد شد.) به وسیله ی لاک به وسیله ی مردم شهر به وسیله ی پهلوانان ها به وسیله ی رهبران و مربی های ورزشکاران به وسیله ی بینند گا ن تلوزیون که هیچ علا قه ای در ورزش نداردند و ا بر گزاری بر نا مه هر ۴ سال اظهار تنفر می کنند یا به وسیله ی تروریست ها یی که دنیا را علا قمند در بازی ها برای تهیه ی فر صت ها یی برای بدست آوردن تبلیغا ت برای شرایط خودشان می خوا هند تا می بینند این لیست می تواند ادامه داشته باشد و این است آنچه اتفاق می افتد به همان سرعت که شما در خارج از تعریفات تکنیکی مشکلات بشر حرکت می کنید.در یک مثال واقعی دنیا در صحنه ی عملیات برنامه ریزی تحقیقات چک لند و یک دانش آموز بالغ به نام دیو توماس در یک شرکت هواپیمایی در پروژه کنکرد برای خلق اولین هواپیمای مسافر بری فراصوت کار میکرد.آنه نمی توانستند با این موضوع جدید درگیر شوند و شروع به کار کنند تا زمانی که حکم و بیانیه ی هدفهابشان که در کنکرد به عنوان پروژه ی مهندسی پیچیده دیده شد ‘ترک نکردند.کنکرد آن چنان بود ولی در کنارش مجهول تر هم دیده می شد که آن بیشتر ا ز واقعیتی که از پروژه ی آنگلو فرنک منتج شده بود‘ بود که بوسیله ی معاهده ی “نه کمتر ” بین بریتانیا و فرانسه در زمان رئیس جمهور گائول که حق وارد شدن بریتانیا یی ها را به اروپا را بدست آورد.رئشس جمهور فرانسه آن را واضح تر کرد که او به پروژه به عنوان معیاری برای خلوص بریتانیا یی ها در در خواست برای عضویت نگاه کرد. {ویلسون ‘۱۹۷۳}
این مثال ها نشان میدهد که هدف کشمکش های متعدد از شرط بند های متعدد از هنجارهای شرایط و موقعیت انسانی هستند. مداخله ی منطقی در این شرایط نیاز است برای آن چه که مورد قبول واقع شوند.
باز تاب تجربه های اخیر در عملیاتبرنامه ریزی تحقیقات منجر به یاد گیری مفید شد ‘ نمود آنچه می تواند با ادراک دیده شود و در شکل دهی آینده ی تحقیقات مهم شود.
مشخص شد که بیشتر تفکر اتی که د ر مهندسی سیستم ها فقط ا صو لی هستند {منطقی‘سفارشی}بهتر از سیستماتیک {وابسته به کل} هستند .یک بار دیگر سیستم اهمیت و اهدافشان که تعریف شده اند در آخریک چیز به طور عموم دارند. آنها دارای مردمی هستند که سعی می کنند که به طور هدفمندانه در راه های پر معنی فعالیت کنند. بنابراین تصمیم بر استفادهاز فعالیت های بشر به عنوان سیستم های متفکر و دیدن جایی که منجر به آن شده اند را گرفتند.راهای درست کردن مدل های فعالیت هدف مندانه کشف شد. آن ها فعالیت هایی را سازمان دهی کردند تغییر شکل دادن هدفمندانه ی پروسه را تشکیل می داد‘{ورودی به خروجی}‘با هم با فعالیت های دیده بانی اجرا ‘علیه معیارها تعریف شد. بنابراین کنترل فعالیت ها اگر لازم بود می توانست اجرا شود{این بازتابی است از مغز و هسته ی تفکرات سیستم ها ‘رای مثال اندیشه ی وقفی می تواند اصل و قاعده ی کلی زنده ماندن در زمان ها در شرایط متغیر باشد.}
این به تفکر علمی قابل استفاده تبدیل شد زمانی که دو شکل از مدل ها مورد قبول واقع شوند .اول:مهم « است که تایید کنیم که تمام فعالیت های هدف مندانه ی مدل ها از تفکر و عقیده ی هدفمندانه ی فعالیت ها به حساب م آیند نه توصیف کلمه ی واقعی عمل که همیشه پیچیده و شلوغ و متغیر بوده.دوم:هر مدل خشن باید با توجه به دید جهانی اعلام شده ساخته شود.بنابر این در مطالعات اندیشه بازی های المپیک که در قبل نام برده شد دو جین نقش متفاوت به بازی هایی که لیست شده بود مربوط و وابسته بودند.این ها بیان میکند که دیدهای متفاوت می تواند منجر به فعالیت های مدل هایی که بر روی منظر های ویژه روی موضوع بازی ها پایه ریز ی شده اند .
هیچ کدام از آن ها عامل گیجی نا مشخص را توضیح نمی دهند که این واقعیت المپیک است .آن ها منحصرا دستگا هایی هستند‘دستگا های عقلانی که ما را قادر می سازد که در زمان استفاده از آن ها به طور آرام استفاده کنیم و در راه های دستور داده شده برای اکتساب موضوع های وابسته به بازی با مردمی که درباره ی آینده شان مراقب هستند.
این روش تفکر به طور خلاصه در اینجا گفته می شود که SSM از روی قصد ایجاد کردن
سیستم های یاد گیری برای جستجوی پیچیدگی عملکرد دنیای واقعی پدیدار شد.
فرم سیستم های یادگیری در شکل ۱-۳آورده شده است.چرخه ی SSMاز مشکل خاصی شروع نمی شود.بلکه از شرایط ایجاد شده در کار و امر بشر شروع می شود.آنها یی که بیشتر مردم به آن به صورت یک مسئله ی گیج کننده نگاه می کنند‘با توجه به اهمیت وجودیت مسئله‘ اهداف به سمت بهبود و پیشرفت دادن جلب می شود.
اکتشافات اولیه برای هر موقعیتی شامل نقشه برداری عمل متقابلی که منجر به پیچیدگی خودش شده{یا ترجیحا صورت گرفتن تهاجه اولیه }و خصوصیات اجتماعی موقعیت دریافتی و سیاسیت آن{قدرت}.
با این جستجو‘ بیشترمدل های فعالیت هدفمند ساخته می شود.
این وسیله ها در ساختار بحث شرکت کننده ها در باره ی امکان ایجاد تغییراتی که منجر به بهبود
موقعیت می شوند‘استفاده می شوند.بحث و مذاکره ها ممکن است که گهگاه توافق عام را برای ایجاد تغییراتی که همراه با بهیبود است‘ایجاد کند.هرچند که در تجربه ‘ ما این موضوع به ندرت اتفاق می افتد. هنجار‘جستجوی همسازی و موافقت در مذاکره ها بین مردمی که دارای دنیای دید متفاوت و متغایر وارزش های متفاوت‘معیار های متفاوت برای قضاوت بین خوب و بد‘قابل قبول و غیر قابل قبول هستند‘ است.همسازی یک آمادگی است برای قبول کردن تفسیر موقعیتی که مردم دید متفاوتی برای قبول کردن و در آخر زندگی با آن دارند همسازی و موافقتی پیدا شد که جامعه را در گروهی ا جتماعی قادر به گردش به جلو با گذشت زمان سازد.سازمان هایی که در مدت طولانی باقی مانده اند این همسازی را در خودشان پیدا کرده بودند.
واضح است که در شکل ۱-۳یک عملکرد برای پیشرفت است که بر پایه ی تغییراتی که ممکن است ساختمانی‘رویه ای یاattitudinalباشد و معمولا مستلزم ترکیب هر سه هستند. همچنین واضح است که ابزارآلات هم برای آن که کارکرد موثری داشته باشند تغییر می کنند. {و کمتر فاکتور های آسانی برای بدست آوردن است}و خودشان می توانند پیدا شوند با استفاده از سیستم یادگیری که در قاعده ی کلیپ پروسه ی تمام نشدنی وجود دارد .شروع کردن و پایان دادن مطالعات و مداخله ها با استفاده از SSMیک عملکرد دلخواه است.
در ترکیبات انعطاف پذیر پروسه ی ذکر شده در شکل۱-۳ما یک راه طولی از رویه های منطق در سال ۱۹۶۰ آوردیم.سیستم کلاسیک ORو مهندسی سیستم ها و RANDسیستم همه ی آنها را تحلیل می کند برای آنکه به همان اندازه به نمونه های واقعی طبیعت نزدیک بماند .آرزو های آنها بدست آوردن روش های علمی تفکربرای کارهای بشر تا حدی که ممکن است.عملیات تحقیق نشان می دهد که مهندسی سیستم به اندازه کافی و عقلانی برای حفظ و تغییرنکردن شرایط مدیریت غنی نبود.تغیراتی که باید برای ایجاد یک رابطه ی حقیقی یا حدود فعالیت ایجاد می شد.در حقیقت بسیار موثر بود که باعث شد نام جدیدی بدست آورد و SSMنام بگیرد. شواهد بیشترازتغیرات زبان شناسی است.ضروریت موقعیت هایی که تجربه های عملیات تحقیقات رخ می دهند مستلزم راه های متفاوت استفاده از مفهوم سیستم هستند.برای تغیرات مستلزم کلمه ها یی برا ی مشخص کردن تفاوت بین تفکرات سیستمی در سال ۱۹۶۰ و پیشرفته تر در سال های بعد بود.کلمات سخت و آسان پدیدار شدند و به عنوان یک فرق و امتیاز خیلی واضح و روشن مورد قبول واقع گشتند.ماهیت تفاوت هایی آن ها موضوع قسمت بعدی است.

۴-۳منظر های سیستم های سخت و آسان

نکته ی قابل توجه آن است که یک محرک آنی پشت هر دوی سیستم های کلاسیک ORو چندین فرم سیستم های متفکری که در سال های ۱۹۶۰ پدیدار شده بودند و هدف آن ها خط مشی علمی برای مشکلات و موضوعاتی که از شرایط مدیریت بر می خاست,وجود داشت.در جستجو های انجام گرفته انجام شده,این خط مشی ها به ناچار به عنوان مثالی از علوم طبیعی برای فرض های بنیادی استفاده شد.
این فرض ها ی دنیای خارجی که ممکن است خارج از معقول باشد به طور تجربی برای به وجود آوردن یک دانش واقعی پایه ریزی شده بر داده های تجربی از تجربه های تکرار پذیر استفاده شد.این هسته ی مثبت گرایان است و از ORکلاسیک پشتیبانی می کند.
واضح است که تغییر دادن اساس فرضیات از علوم طبیعی ,جایی که آنها به طور شگفت آوری موفق هستند به مطالعات پدیده های اجتماعی که در موقعیت های مدیریت نقش دارند کم گیج کننده نیست ولی آن به رسم سنت های اجتماعی وابسته به امیل دارخیم رابطه ی نزدیکی بدست آورد.{۱۹۱۷-۱۸۵۸} او به جستجوی علوم اجتماعی که مطا لعهی هدفمند حقیقت های اجتماع را باعث می شد,پرداخت.
این ها ساختمان رسوم جامعه شدند برای مثال نرخ خود کشی در جامعه ی خاص یک حقیقت اجتماعی در باره آن جامعه است.دارخیم خودش یک مطالعات معروف از پدیده ی نرخ خود کشی در جوامع مختلف ساحت و قانون علم اصول آن.{توجه کردن به حقیقت های جامعه به عنوان اشیاء}

مقاله تحقیق و پژوهشها به طور کلاسیک یا به روش ساده

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس